GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och övriga ifyllda kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna se vilka kunder vi har och för att vi ska kunna kontakta dessa. Vi har fått dina uppgifter från formuläret du fyllt i på vår hemsida. Dina uppgifter kan vara av avgörande betydelse för att vi ska kunna ingå ett avtal tillsammans. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom avtal och samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra anställda. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Sec Larm Norden AB, Flöjelbergsgatan 11, 431 35 Mölndal. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 031-313 05 10 eller info@seclarm.se. Du når vårt dataskyddsombud på bita@seclarm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.